FAQ

Časté otázky

Nových členov prijíma Výbor klubu na základe písomnej prihlášky, pričom členstvo nie je viazané na vlastníctvo psa plemena landseer. Členský a zápisný poplatok sa platí až po oznámení o prijatí za člena klubu. Aké poplatky sa platia?
Zápisné vo výške 5 €.
Ročný členský príspevok vo výške 30€.

Ak chcete uchovniť psa/suku, musí byť zapísaný v plemennej knihe SPZ.

  • Minimálna veková hranica pre zaradenie do chovu je 18 mesiacov.
  • Pes/suka musí absolvovať RTG vyšetrenie na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov. Povolené stupne postihnutia u DBK – A,B,C. Pri DLK sú povolené stupne postihnutia 0 a 1. Veková hranica na absolvovanie RTG vyšetrenia je 12 mesiacov a viac.
  • Absolvovanie minimálne dvoch výstav, pričom aspoň 1 musí byť vo veku 15 mesiacov vrátane s udeľovaním CAC.
  • Úspešné absolvovanie bonitácie.

Zvod mladých sa zvykne označovať aj ako “malá bonitácia”. Zvyčajne sa koná jedenkrát ročne na jeseň.  Klub pozýva na Zvod mladých všetkých psov narodených na Slovensku alebo importovaných na Slovensko v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Každý pes sa posudzuje individuálne, vyselektujú sa psy s vadami, ktoré znemožňujú ich ďalšie použitie v chove. Záverom posúdenia rozhodca stanoví, či pes spĺňa podmienky štandardu plemena alebo nie. Zvod mladých je bezplatný.

Bonitácia alebo aj skúška chovnosti sa zvyčajne koná dvakrát ročne. Bonitáciu vyhlasuje dva mesiace pred termínom konania Výbor klubu. Prihlášku na bonitáciu nájdete na stránke klubu v sekcii Tlačivá. Ak má Váš pes splnené všetky podmienky na účasť na bonitácii, môžete psa prihlásiť podľa inštrukcií v prihláške. Komisia zložená z troch členov (rozhodca, hlavný poradca chovu a člen klubu) rozhodne o zaradení do chovu. Poplatok za bonitáciu je 10,0 €.

Zaradenie do chovu prevádza klub na bonitáciách. Zápis do registra chovných jedincov prevádza plemenná kniha SPZ. Pes musí byť preregistrovaný pred prvým plánovaním krytím, suka je registrovaná súčasne s prvým vrhom. Na stránke SPZ nájdete potrebný formulár, ktorý zašlete na adresu SPZ spolu s rodokmeňom psa.

Ak máte uchovnenú sučku a plánujete chovať je potrebné vybaviť si medzinárodne chránený názov chovateľskej stanice. Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice nájdete v sekcii klub/tlačivá.

Pred plánovaným krytím chovnej suky si jej majiteľ písomne vyžiada od poradcu chovu pripúšťacie povolenie, minimálne 3 týždne pred začiatkom hárania suky. Povolené je uviesť 1 až 3 potenciálnych krycích psov, prípadne majiteľ suky požiada poradcu chovu o výber vhodného psa. Platnosť pripúšťacieho povolenia je 12 mesiacov, pričom bez jeho vystavenia sa krytie nemôže uskutočniť.

Chovateľ je povinný osvedčeným spôsobom oznámiť dátum narodenia šteniat do 5 dní
poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a zároveň sa dohodnúť s poradcom chovu na
termíne kontroly vrhu.
Na adresu SPZ je chovateľ povinný zaslať prihlášku k zápisu šteniat potvrdenú poradcom chovu spolu s kópiami rodokmeňov, výstavnými titulmi a výsledkami zdravotných vyšetrení oboch rodičov do 3 mesiacov odo dňa narodenia šteniat, vrátane ich začipovania.
K prihláške je tiež potrebné priložiť fotokópiu členského preukazu SPZ, riadneho alebo kolektívneho člena.

Šteniatka si identifikujú na základe čipov. Čipovanie vykonáva veterinárny lekár, ktorý túto skutočnosť zaznačí do prihlášky vrhu. Až po prevedení čipovania posiela chovateľ vyplnené tlačivo na plemennú knihu, na základe ktorého budú vystavené preukazy o pôvode.

Ak ste si doviezli psa zo zahraničia a plánujete ho uchovniť je potrebné zaslať žiadosť o zápis importovaného jedinca na adresu SPZ. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o kontrole/identifikácii importovaného psa veterinárnym lekárom a originál exportného preukazu pôvodu.

Pokiaľ ako chovateľ predávate psa do zahraničia je potrebné zaslať originálny Vami podpísaný rodokmeň spolu so žiadosťou o vydanie exportného preukazu na adresu SPZ

Všetky dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach Slovenského poľovníckeho zväzu – SPZ.
Vyplnené ich zasielajte na adresu :
Kancelária SPZ
Štefánikova 10
Bratislava 811 05

Fotogalérie