Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Landseer klub so sídlom Boldog 1, 925 26 Boldog, Slovenská republika, IČO: 48436674 (ďalej len „OZ“) ako prevádzkovateľ webovej stránky zhromažďuje a elektronicky spracúva osobné  údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefónne číslo na mobilný telefón spadajúce do kategórie adries a identifikácie ako aj opisné údaje, ak je ich spracúvanie primerané a nevyhnutné vo vzťahu k účelu uvedenému nižšie v tomto popise.

OZ zhromažďuje osobné údaje pre potreby vyplývajúce zo Stanov OZ a platných Poriadkov OZ priamym poskytnutím alebo automatickým zberom prostredníctvom webových stránok.

Osobné údaje sa spracúvajú len na účely štatistiky, propagácie chovu, výsledkov výstav, zverejňovania chovných jedincov, majiteľov psov, chovných súk, klubových šampiónov alebo víťazov klubovej súťaže Pes roka, vystavovania krycích listov, kontrol vrhov, chovných skúšok, zvodov mladých a štatistického spracovania chovu plemena landseer vedeného OZ. Ak nie je inak určené, poskytnutie osobných údajov nie je povinné. Neposkytnutie osobných údajov môže mať dosah na služby poskytované OZ, tieto služby vám nebudú poskytnuté.  

Máte právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a máte právo získať k týmto svojim osobným údajom, vrátane fotografie, prístup pomocou kontaktných údajov.  Kedykoľvek môžete požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné alebo neaktuálne. Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie všetkých vami poskytnutých osobných údajov. Ak si to vyžaduje legislatívna úprava alebo ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na zabezpečenie účelu, zabezpečíme ich trvalú deidentifikáciu.

OZ si vyhradzuje právo prednostne vyžadovať komunikáciu elektronickou formou, pokiaľ to nie je inak nevyhnutné. Všetky elektronicky zaslané dokumenty a elektronická komunikácia sú archivované v zabezpečených  technických zariadeniach určené na archiváciu alebo priamo v e-mailoch.  Vyplnením formulára na stránke OZ ,môžete požiadať o zasielanie elektronických správ. Máte právo kedykoľvek požiadať o zrušenie zasielania nevyžiadanej elektronickej pošty. 

V prípadoch nevyhnutných pre účely vedenia chovu plemena landseer a pre činnosti vyplývajkúce zo Stabov alebo Poriadkov OZ môžeme zdielať vaše osobné údaje s tretími stranami, predovšetkým so zastrešujúcimi organizáciami (FCI, SKJ, SPZ alebo administrátor webovej stránky). Tretie strany zaväzujeme, aby v súlade s platnou legislatívnou úpravou zabezpečili ochranu osobných údajov, ktoré pre nás spracúvajú.

Využívame súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mali bezpečný prístup k webovým stránkam. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malý objem informácií, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení – a následne je možné mať k nim prístup prostredníctvom našich webových serverov. Prostredníctvom týchto súborov cookies sú ukladané/zhromažďované nasledujúce informácie: samostatné prihlasovacie dáta a identifikačné označenie relácie (na zapamätanie si vašich náležitostí počas relácie), afinita servera a overovacie údaje (na nadviazanie a udržiavanie komunikácie s najvhodnejšími servermi). Tieto súbory cookies sú odstránené, keď sa z webových stránok programu odhlásite alebo vypnete svoj webový prehliadač. Ak používate webové stránky programu, nemôžete na svojom zariadení ukladanie a prístup k týmto nevyhnutným súborom cookies zrušiť, pretože sú nevyhnutné na to, aby webové stránky fungovali.

Informácie, ktoré týmto spôsobom zhromažďujeme, nám napríklad odhalia, koľko používateľov navštívilo webové stránky a ktoré stránky si prezerali, či ste naše webové stránky navštívili už v minulosti alebo či nás navštevujete prvý raz, a pomáhajú nám zistiť, o ktoré funkcie by ste mohli mať najväčší záujem. Tieto informácie nám umožňujú neustále zlepšovať naše služby a poskytovať vám kvalitnejšiu používateľskú skúsenosť. Ak chcete súbory cookies na svojom prehliadači zakázať, dá sa to vo väčšine prehliadačov spraviť v sekcii „pomocník“ na paneli nástrojov, kde sa dozviete, ako zakázať prijímanie nových súborov cookies, ako byť informovaný o nových súboroch cookies a ako zrušiť používanie aktuálnych súborov cookies. Ak naše súbory cookies odmietnete, budete môcť aj naďalej používať webové stránky programu, ale môže sa stať, že niektoré jeho funkcie budete môcť používať len v obmedzenom rozsahu.

Súbory denníka (tzv. log files) sú súbory webového servera (obsahujúce informácie ako napríklad meno domény alebo IP adresa, URL, stavové kódy http, webová stránka, z ktorej ste na naše stránky prišli, alebo dátum a dĺžka vašej návštevy), ktoré sa automaticky vytvárajú, keď používateľ internetu navštívi nejakú stránku. IP adresa je jedinečný identifikátor používaný niektorými elektronickými zariadeniami na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na internete. Keď navštívite webové stránky, môžeme zaznamenať IP adresu zariadenia, z ktorého sa pripájate na internet.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Pri významných zmenách tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov však na webových stránkach programu zverejníme príslušné oznámenie.

Ak si želáte získať prístup ku svojim osobným údajom, opraviť, zablokovať alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odvolať svoj súhlas s niektorými typmi spracovania osobných údajov,  odstrániť vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktov uvedených na webovej stránke.

Fotogalérie