KV 2024

logo-landseerklub-200px

Landseer klub Slovensko

Pozývame všetkých priaznivcov plemena landseer na Klubovú výstavu psov so zadávaním titulov Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz veteránov, CAC, CAJC, BOJ, BOV, BOS a BOB.

13. apríl 2024
Klubová výstava psov
    
so zadávaním CAJC, CAC

Rozhodca: Arne Foss, NO

Miesto konania:  Areál zdravia Rozálka, Pezinok, SK

Uzávierka: 31. marec 2023
 

Prihlasovanie na KV cez online portál

Program

9.30 – 10.00 Príjem psov
10.00 – 12.00 Posudzovanie
12.00 – 13.00 Súťaže

13.00 Bonitácia

Poplatky

 

uzávierka

 

31.03.2024

Prvý pes

45 €

Druhý pes

40 €

Mladší dorast, Dorast, Veterán, Čestná trieda

20 €

Súťaže

20 €

Úhradu vstupných poplatkov vykonajte, prosím, až po skontrolovaní prihlášky organizátorom podľa pokynov zaslaných mailom.

Ubytovanie: Areál Rozálka, Pezinok   recepcia@rozalka.sk

Poriadok
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (doublehandling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI).

Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty. Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie “NEPOSÚDENÝ“ musí byť uvedený v posudku.

Upozornenie pre vystavovateľov! Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY
mladšieho dorastu – od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV, KV, ŠV (priložiť kópiu dokladu)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých. 
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1. 
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC. 
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – Titul môže byť zadaný výberom najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1, CAJC.  
Najlepší veterán (BOV) – titul sa udeľuje výberom najlepšiemu psovi alebo suke z triedy veteránov s ocenením Klubový víťaz veteránov.
Klubový víťaz – Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC. 
Klubový víťaz mladých – Titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC.
Klubový víťaz veteránov –  Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke plemena z triedy veteránov z ocenením výborný 1.
BOB – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali tituly Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých a Klubový víťaz veteránov.
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia.

SÚŤAŽE

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

Prihlasovanie: www.onlinedogshows.sk
Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. 

Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Fotogalérie