Špeciálna výstava 16.10.2022

Landseer klub Slovensko
Špeciálna výstava psov 16.10.2022

Najlepší pes ŠVP, Najlepší mladý ŠVP, Najlepší veterán ŠVP
CAC, CAJC, BOB, BOS, BOJ, BOV

ROZHODCA: Ing. Terézia Gargušová, SK

UZÁVIERKA: 05.10. 2022

PROGRAM
09:00 – 09.30 Príjem psov
09.30 – 12.00 Posudzovanie
12.00 – 12.30 Súťaže

MIESTO KONANIA:

Areál Zdravia Rozálka, Pezinok, SK
Rozálka 9,
902 01 Pezinok-Stará hora

Recepcia
+421 903 410 233
recepcia@rozalka.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (doublehandling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI).

Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty. Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie “NEPOSÚDENÝ“ musí byť uvedený v posudku.

Upozornenie pre vystavovateľov! Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

VETERINÁRNE PODMIENKY
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY
mladšieho dorastu – od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV, KV, ŠV (priložiť kópiu dokladu)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých. 
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1. 
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC. 
Víťaz ŠVP 2022 – Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC. 
Víťaz ŠVP mladých 2022 – Titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC.
Víťaz ŠVP veteránov 2022 – Titul môže byť zadaný psovi a suke s ocenením V1 v triede veteránov.
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – Titul môže byť zadaný výberom najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1, CAJC.  
Najlepší veterán (BOV) –  Titul môže byť zadaný výberom psovi alebo suke s ocenením výborný 1 v triede veteránov.
BOB – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali tituly Víťaz ŠVP, Víťaz ŠVP mladých a Víťaz ŠVP veteránov.
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia.

SÚŤAŽE
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV

Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. 

Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Poplatky
uzávierka 05.10.2022
Prvý pes 45 €
Druhý pes 40 €
Mladší dorast, Dorast,
Veterán, Čestná trieda
20 €
Súťaže 20 €

Prihláška na ŠVP 16.10.2022 Pezinok

*potrebné priložiť diplom/diploma required
** Len pre šampiónov a národných víťazov, bez CAC/only for Champions and National Winner, without CAC

Informácie o spôsobe úhrady výstavných poplatkov Vám pošleme po skontrolovaní prihlášky a vygenerovaní variabilného symbolu. Prosíme o úhradu výstavných poplatkov až po doručení potvrdzujúceho mailu o prijatí na výstavu. 

Prosíme, skontrolujte si veľkosť príloh pred ich odoslaním. Povolená maximálna veľkosť jednej prílohy je 2MB. Ak pripojíte väčšiu prílohu, prihlášku nebude možné odoslať.

 

Fotogalérie